Koray ÜSTÜNDAĞ

KORAY ÜSTÜNDAĞ

C++ Win32 Rastgele Parola Üretici

Merhaba, Bugün sizlerle C++ ve Win32 API kullanarak basit bir rastgele parola üretici uygulaması oluşturmanın nasıl yapılabileceğini paylaşmak istiyorum. Bu yazıda, C++ programlama dilini kullanarak Windows işletim sisteminde çalışacak bir uygulama geliştireceğiz.

Şimdi ilk önce GUI ile başlamak istiyorum. Basit bir kullanıcı arayüzü tasarlayacağız. 

Görsel Arayüz

Arayüz Kodları:

main.cpp dosyamızı oluşturalım. Projenin tamamında kullanacağımız kütüphaneleri ekleyelim.

				
					#include <Windows.h>
#include <locale>
#include <string>
#include <codecvt>
#include <iomanip>
#include <sstream>
#include <random>
				
			

Şimdi tasarım için id tanımlaması yapalım.

				
					#define WINDOW_WIDTH 588  // Pencere genişliği
#define WINDOW_HEIGHT 110  // pencere yüksekliği
#define EDIT_BOX_ID 101   // Parolaların yazacağı textbox
#define BUTTON_ONE_ID 102  // Generate butonu
#define BUTTON_TWO_ID 103  // Copy butonu
#define EDIT_BOX_TWO_ID 104 // Uzunluk textbox
#define LABEL_ONE_ID 105  // Uzunluk label
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
				
			

Şimdi Font oluşturucu bir metot yazalım.

				
					HFONT CreateFontNow(int fontSize, const char* fontName)
{
  return CreateFontA(fontSize, 0, 0, 0, FW_NORMAL, FALSE, FALSE, FALSE, ANSI_CHARSET,
    OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY,
    DEFAULT_PITCH | FF_SWISS, fontName);
}
				
			

Şimdi rastgele üretim için olan kodları yazıyoruz.

				
					std::random_device rd;
std::mt19937 rng(rd());
				
			

Şimdi WinMain metotunu yazabiliriz.

				
					int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  WNDCLASSEX wc;
  wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  wc.style = 0;
  wc.lpfnWndProc = WndProc;
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1);
  wc.lpszMenuName = NULL;
  wc.lpszClassName = L"PasswordGeneratorCLASS";
  wc.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);

  if (!RegisterClassEx(&wc))
  {
    MessageBox(NULL, L"Failed to register window class!", L"Error", MB_ICONERROR | MB_OK);
    return 0;
  }

  HWND hwnd = CreateWindowEx(
    0,
    L"PasswordGeneratorCLASS",
    L"Password Generator",
    WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_MINIMIZEBOX,
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
    WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT,
    NULL, NULL, hInstance, NULL
  );

  if (hwnd == NULL)
  {
    MessageBox(NULL, L"Could not create window!", L"Error", MB_ICONERROR | MB_OK);
    return 0;
  }

  ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hwnd);

  MSG msg;
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
  return 0;
}
				
			

Şimdi hata mesajlarını ekrana yazdıracak bir metot yazalım.

				
					void ShowErrorMessage(const wchar_t* msg, const wchar_t* head)
{
  MessageBox(NULL, msg, head, MB_ICONERROR | MB_OK);
}
				
			

Şimdi uzunluk textbox içindeki yazıyı int olarak alalım.

				
					int GetIntFromTextbox(HWND hwndTextbox)
{
  const int MAX_TEXT_LEN = 10;

  WCHAR text[MAX_TEXT_LEN + 1] = {};

  int len = GetWindowText(hwndTextbox, text, MAX_TEXT_LEN);

  int value = 0;
  
  try
  {
    value = std::stoi(text);
  }
  catch (const std::exception&)
  {
    value = 0;
  }

  return value;
}
				
			

Şimdi ise Win32 API kullanarak CSP bağlantısı kuralım ve rastgele parola üretelim.

				
					void GeneratePassword(HWND textBox, HWND passwordBox)
{
  HCRYPTPROV hProvider;
  if (!CryptAcquireContext(&hProvider, NULL, NULL, PROV_RSA_FULL, CRYPT_VERIFYCONTEXT))
  {
    ShowErrorMessage(L"Failed to connect to CSP!", L"Cryptographic Service Provider");
    return;
  }
  const int PASSWORD_LENGTH = GetIntFromTextbox(passwordBox);
  const char CHARACTERS[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!@#$%^&*()_+-=[]{};:'\",./<>?\\|";
  std::uniform_int_distribution<> characterDist(0, sizeof(CHARACTERS) - 2);
  std::string passwordData(PASSWORD_LENGTH, '\0');
  for (int i = 0; i < PASSWORD_LENGTH; i++)
  {
    char character;
    if (!CryptGenRandom(hProvider, sizeof(char), reinterpret_cast<BYTE*>(static_cast<void*>(&character))))
    {
      ShowErrorMessage(L"Random character could not be selected!", L"Error");
      CryptReleaseContext(hProvider, 0);
      return;
    }
    passwordData[i] = CHARACTERS[characterDist(rng)];
  }
  SetWindowTextA(textBox, passwordData.c_str());
  CryptReleaseContext(hProvider, 0);
}
				
			

Parola üretimi bitti. Şimdi de oluşturulan parolayı kopyalayan bir metot yazalım.

				
					void CopyToClipboard(HWND textBox)
{
  int length = GetWindowTextLength(textBox) + 1;
  char* buffer = new char[length];
  GetWindowTextA(textBox, buffer, length);

  if (OpenClipboard(NULL))
  {
    EmptyClipboard();
    HGLOBAL clipData = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, length);
    if (clipData != NULL) {
      char* data = (char*)GlobalLock(clipData);
      if (data != NULL)
      {
        if (strncpy_s(data, length, buffer, length - 1) == 0)
        {
          GlobalUnlock(clipData);
          SetClipboardData(CF_TEXT, clipData);
        }
      }
    }
    CloseClipboard();
  }
  delete[] buffer;
}
				
			

Son olarak CALLBACK metotumuzu yazıyoruz.

				
					LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (uMsg)
  {
  case WM_CREATE:
  {
    HWND hwndEditBox = CreateWindowEx(
      WS_EX_CLIENTEDGE,
      L"EDIT",
      L"",
      WS_VISIBLE | WS_CHILD | ES_AUTOHSCROLL,
      12, 12, 548, 20,
      hwnd,
      (HMENU)EDIT_BOX_ID,
      (HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE),
      NULL
    );

    HWND hwndEditBoxTwo = CreateWindowEx(
      WS_EX_CLIENTEDGE,
      L"EDIT",
      L"16",
      WS_VISIBLE | WS_CHILD | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER,
      110, 40, 71, 20,
      hwnd,
      (HMENU)EDIT_BOX_TWO_ID,
      (HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE),
      NULL
    );

    HWND hwndLabel = CreateWindowEx(
      0,     // Genişletilmiş stil (burada kullanılmamıştır)
      L"STATIC", // Sınıf adı
      L"Password Length:", // Etiket metni
      WS_VISIBLE | WS_CHILD, // Stiller
      12, 43, 92, 13, // Konum ve boyut
      hwnd, // Üst öğe HWND'si
      (HMENU)LABEL_ONE_ID, // Öğe menüsü (burada kullanılmamıştır)
      (HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE), // Uygulama tanıtıcısı
      NULL    // Ek veri (burada kullanılmamıştır)
    );
    SetLayeredWindowAttributes(hwndLabel, RGB(255, 255, 255), 128, LWA_COLORKEY);
    SendMessage(hwndEditBox, WM_SETFONT, (WPARAM)CreateFontNow(16, "Microsoft Sans Serif"), TRUE);
    SendMessage(hwndEditBoxTwo, WM_SETFONT, (WPARAM)CreateFontNow(16, "Microsoft Sans Serif"), TRUE);
    SendMessage(hwndLabel, WM_SETFONT, (WPARAM)CreateFontNow(14, "Microsoft Sans Serif"), TRUE);


    HWND hwndButtonOne = CreateWindowEx(
      0,
      L"BUTTON",
      L"Generate",
      WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_PUSHBUTTON | BS_FLAT,
      404, 38, 75, 23,
      hwnd,
      (HMENU)BUTTON_ONE_ID,
      (HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE),
      NULL
    );

    HWND hwndButtonTwo = CreateWindowEx(
      0,
      L"BUTTON",
      L"Copy",
      WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_PUSHBUTTON | BS_FLAT,
      485, 38, 75, 23,
      hwnd,
      (HMENU)BUTTON_TWO_ID,
      (HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE),
      NULL
    );
    break;
  }

  case WM_CHAR: {
    // Sadece sayısal karakterlerin kabul edilmesi
    if (wParam >= '0' && wParam <= '9') {
      // Karakter kabul edildi
    }
    else {
      // Karakter kabul edilmedi, işlenmesi engellendi
      return 0;
    }
    break;
  }
  case WM_KEYDOWN: {
    if (wParam == VK_RETURN) {
      // Enter tuşu kabul edildi
    }
    else {
      // Diğer tuşların girişi engellendi
      return 0;
    }
    break;
  }

  case WM_COMMAND:
  {
    if (LOWORD(wParam) == BUTTON_ONE_ID)
    {
      HWND hwndEditBox = GetDlgItem(hwnd, EDIT_BOX_ID);
      HWND hwndEditBoxTwo = GetDlgItem(hwnd, EDIT_BOX_TWO_ID);
      GeneratePassword(hwndEditBox, hwndEditBoxTwo);
    }
    else if (LOWORD(wParam) == BUTTON_TWO_ID)
    {
      HWND hwndEditBox = GetDlgItem(hwnd, EDIT_BOX_ID);
      CopyToClipboard(hwndEditBox);
    }
    break;
  }
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  default:
    return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

				
			

Geriye kalan tek şey programı derlemek. Aşağıdan main.cpp dosyasının tüm kodlarına ulaşabilirsiniz.

				
					#include <Windows.h>
#include <locale>
#include <string>
#include <codecvt>
#include <iomanip>
#include <sstream>
#include <random>

#define WINDOW_WIDTH 588
#define WINDOW_HEIGHT 110
#define EDIT_BOX_ID 101
#define BUTTON_ONE_ID 102
#define BUTTON_TWO_ID 103
#define EDIT_BOX_TWO_ID 104
#define LABEL_ONE_ID 105

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);

std::random_device rd;
std::mt19937 rng(rd());

HFONT CreateFontNow(int fontSize, const char* fontName)
{
  return CreateFontA(fontSize, 0, 0, 0, FW_NORMAL, FALSE, FALSE, FALSE, ANSI_CHARSET,
    OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY,
    DEFAULT_PITCH | FF_SWISS, fontName);
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
  WNDCLASSEX wc;
  wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  wc.style = 0;
  wc.lpfnWndProc = WndProc;
  wc.cbClsExtra = 0;
  wc.cbWndExtra = 0;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1);
  wc.lpszMenuName = NULL;
  wc.lpszClassName = L"PasswordGeneratorCLASS";
  wc.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);

  if (!RegisterClassEx(&wc))
  {
    MessageBox(NULL, L"Failed to register window class!", L"Error", MB_ICONERROR | MB_OK);
    return 0;
  }

  HWND hwnd = CreateWindowEx(
    0,
    L"PasswordGeneratorCLASS",
    L"Password Generator",
    WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_MINIMIZEBOX,
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
    WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT,
    NULL, NULL, hInstance, NULL
  );

  if (hwnd == NULL)
  {
    MessageBox(NULL, L"Could not create window!", L"Error", MB_ICONERROR | MB_OK);
    return 0;
  }

  ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hwnd);

  MSG msg;
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
  return 0;
}

void ShowErrorMessage(const wchar_t* msg, const wchar_t* head)
{
  MessageBox(NULL, msg, head, MB_ICONERROR | MB_OK);
}

int GetIntFromTextbox(HWND hwndTextbox)
{
  const int MAX_TEXT_LEN = 10;

  WCHAR text[MAX_TEXT_LEN + 1] = {};

  int len = GetWindowText(hwndTextbox, text, MAX_TEXT_LEN);

  int value = 0;
  
  try
  {
    value = std::stoi(text);
  }
  catch (const std::exception&)
  {
    value = 0;
  }

  return value;
}

void GeneratePassword(HWND textBox, HWND passwordBox)
{
  HCRYPTPROV hProvider;
  if (!CryptAcquireContext(&hProvider, NULL, NULL, PROV_RSA_FULL, CRYPT_VERIFYCONTEXT))
  {
    ShowErrorMessage(L"Failed to connect to CSP!", L"Cryptographic Service Provider");
    return;
  }
  const int PASSWORD_LENGTH = GetIntFromTextbox(passwordBox);
  const char CHARACTERS[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890!@#$%^&*()_+-=[]{};:'\",./<>?\\|";
  std::uniform_int_distribution<> characterDist(0, sizeof(CHARACTERS) - 2);
  std::string passwordData(PASSWORD_LENGTH, '\0');
  for (int i = 0; i < PASSWORD_LENGTH; i++)
  {
    char character;
    if (!CryptGenRandom(hProvider, sizeof(char), reinterpret_cast<BYTE*>(static_cast<void*>(&character))))
    {
      ShowErrorMessage(L"Random character could not be selected!", L"Error");
      CryptReleaseContext(hProvider, 0);
      return;
    }
    passwordData[i] = CHARACTERS[characterDist(rng)];
  }
  SetWindowTextA(textBox, passwordData.c_str());
  CryptReleaseContext(hProvider, 0);
}


void CopyToClipboard(HWND textBox)
{
  int length = GetWindowTextLength(textBox) + 1;
  char* buffer = new char[length];
  GetWindowTextA(textBox, buffer, length);

  if (OpenClipboard(NULL))
  {
    EmptyClipboard();
    HGLOBAL clipData = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, length);
    if (clipData != NULL) {
      char* data = (char*)GlobalLock(clipData);
      if (data != NULL)
      {
        if (strncpy_s(data, length, buffer, length - 1) == 0)
        {
          GlobalUnlock(clipData);
          SetClipboardData(CF_TEXT, clipData);
        }
      }
    }
    CloseClipboard();
  }
  delete[] buffer;
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (uMsg)
  {
  case WM_CREATE:
  {
    HWND hwndEditBox = CreateWindowEx(
      WS_EX_CLIENTEDGE,
      L"EDIT",
      L"",
      WS_VISIBLE | WS_CHILD | ES_AUTOHSCROLL,
      12, 12, 548, 20,
      hwnd,
      (HMENU)EDIT_BOX_ID,
      (HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE),
      NULL
    );

    HWND hwndEditBoxTwo = CreateWindowEx(
      WS_EX_CLIENTEDGE,
      L"EDIT",
      L"16",
      WS_VISIBLE | WS_CHILD | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER,
      110, 40, 71, 20,
      hwnd,
      (HMENU)EDIT_BOX_TWO_ID,
      (HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE),
      NULL
    );

    HWND hwndLabel = CreateWindowEx(
      0,     // Genişletilmiş stil (burada kullanılmamıştır)
      L"STATIC", // Sınıf adı
      L"Password Length:", // Etiket metni
      WS_VISIBLE | WS_CHILD, // Stiller
      12, 43, 92, 13, // Konum ve boyut
      hwnd, // Üst öğe HWND'si
      (HMENU)LABEL_ONE_ID, // Öğe menüsü (burada kullanılmamıştır)
      (HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE), // Uygulama tanıtıcısı
      NULL    // Ek veri (burada kullanılmamıştır)
    );
    SetLayeredWindowAttributes(hwndLabel, RGB(255, 255, 255), 128, LWA_COLORKEY);
    SendMessage(hwndEditBox, WM_SETFONT, (WPARAM)CreateFontNow(16, "Microsoft Sans Serif"), TRUE);
    SendMessage(hwndEditBoxTwo, WM_SETFONT, (WPARAM)CreateFontNow(16, "Microsoft Sans Serif"), TRUE);
    SendMessage(hwndLabel, WM_SETFONT, (WPARAM)CreateFontNow(14, "Microsoft Sans Serif"), TRUE);


    HWND hwndButtonOne = CreateWindowEx(
      0,
      L"BUTTON",
      L"Generate",
      WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_PUSHBUTTON | BS_FLAT,
      404, 38, 75, 23,
      hwnd,
      (HMENU)BUTTON_ONE_ID,
      (HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE),
      NULL
    );

    HWND hwndButtonTwo = CreateWindowEx(
      0,
      L"BUTTON",
      L"Copy",
      WS_VISIBLE | WS_CHILD | BS_PUSHBUTTON | BS_FLAT,
      485, 38, 75, 23,
      hwnd,
      (HMENU)BUTTON_TWO_ID,
      (HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hwnd, GWLP_HINSTANCE),
      NULL
    );
    break;
  }

  case WM_CHAR: {
    // Sadece sayısal karakterlerin kabul edilmesi
    if (wParam >= '0' && wParam <= '9') {
      // Karakter kabul edildi
    }
    else {
      // Karakter kabul edilmedi, işlenmesi engellendi
      return 0;
    }
    break;
  }
  case WM_KEYDOWN: {
    if (wParam == VK_RETURN) {
      // Enter tuşu kabul edildi
    }
    else {
      // Diğer tuşların girişi engellendi
      return 0;
    }
    break;
  }

  case WM_COMMAND:
  {
    if (LOWORD(wParam) == BUTTON_ONE_ID)
    {
      HWND hwndEditBox = GetDlgItem(hwnd, EDIT_BOX_ID);
      HWND hwndEditBoxTwo = GetDlgItem(hwnd, EDIT_BOX_TWO_ID);
      GeneratePassword(hwndEditBox, hwndEditBoxTwo);
    }
    else if (LOWORD(wParam) == BUTTON_TWO_ID)
    {
      HWND hwndEditBox = GetDlgItem(hwnd, EDIT_BOX_ID);
      CopyToClipboard(hwndEditBox);
    }
    break;
  }
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  default:
    return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

				
			

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur size.

Şimdi Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir